Bang Media

UMPE ICYANZU NKUBWIRE AH'UMUNTU

Umpe icyanzu nkubwire ah'umuntu:

Sinatinze mu matungo,

Sinakwanze zikamwa:

Nanyazwe n'utazimpayeBintera igihunga !

Ntekereza indaro mbi naraye

Bararanzira ba Mudahakana

Nsanga ariyo ndaro mbi:

Uko nayisanze irakijyana !Iki gisigo Gahuriro yakibwiye Kagame wahise acyandukura hari ku ngoma ya Mutara III Rudahigwa (1931-1959)

Imana ni yo ikiranuka

Yankingiye urugumye,

Rugumira rwa Rubazi,

Nkaba nkigendera jye mu Rwanda.

Hari abato ba none

N'abakuru ba kera banduta ubukuru,

Iryo batabonye jye nkaribibutsa:

Mbona ko itagira ubutati

Yankuye iyo kure cyane !Mpikurirwa n'iyambonye

Rugira rw'i Ruganda kwa Ruganzu,

Inzanye nibuka n'ibitereko

Bya Nteretsingoma ya Mbabazi

Yanterekeraga mu ijabiro,

Namubwira ijambo wenyine akarishima.

Nkagira ngo ni we Mana wenyine,

Naho Imana ni ebyiri,

Akaba umuntu uwo.Muzi n'uko akura ahaga,

Impabagabo ya Mudahakana,

Uko nayibonye iraturema:

Irema abantu igakiza abandi

Uburyo ikiranuka ndabiyishima.Ingejeje no ku Mwami

Wa Mwambarirangoma wa Mwamugaba,

Ndahiriwe iramunshyikiriza.

Nta bwo Rugira iyoberwa Umwami.

Mwikozi, iyakwise ni yo yakuduhaye,Witwa nka Yo.Twashize impuhwe z'Abahutu

Duhabwa impundu tukiri amahoro

I Muhoza baragukundiye ngo kazime.

Mutima, watuboneye n'umuti:

Uvura igihugu icyago

Cyusa cya Birali

Twari turwaye mu Rwanda rwawe.

Umurozi ntaruta umurogora,

Umugabo ntaruta Umwami

Umwami ntarusha amatungo umuyoboke;

Watubereye Imana Mbangira

Mbaraga ya Mwikozi

Utuvuna bwangu.Watubwiye ko abakire bafasha abakene

Mukenurambere wa Mutabazi,

Ngo mbone aratamba

Ngira ngo mbonye umuntu !

Azinyaga atakubwiye impamvu.

Mpabose ya Musangwa,

Wambariza iyo ngingo !Mwimanyi, si impuha nkubwira:

Impundu navugije ngabanye iwanyu

Zingana induru navugije nanyazwe:

Zateye rubanda gutangara.

Si n'amarenga ngucira:

Ndacana ntiwake,

Ndakiriza mu myotsi,

Hari impembyi, singihembera.

Nakizwa n'uko uncikiririje nkiri hafi

Waba unkuye iyo kure cyane.Ariko sindi amahoro

Kandi si ibyo guhorwa:

Wampoza ayo andiza

Muhoza, unkundiye,

Izanjye ngororano wazisanganwa.Ni iteka amburana ntahari

Andengera ndi imusozi

Sahunga rya Gasogwe, ati: "Mpore !

Inka so yaguhaye nzazikuvunamo !"

Erega Mivumbi, nakubonye urya munsi

Ungarura nahabye

Wabonye nyobye irembo

Uranyobora inzira ngaruka aha.Nawe ntiwakurwa ku ryo wavuze

Kandi ari irivuze imfura

Ntirihinyuka, Badahinyuka

Ba Muhuruzi wa Ruhamya,

Iryagambye Ngozi rigamburuza nde ?

Kabone n'aho waza uri ikinani cyane

Ntiwakura iryo kinanira cya Cyizindura yavuze:

Ubwo uba ucyibeshye

Kigahinduka ikinyoma !Jye nta cyo ncumuye

Ijambo ryawe rirakiza.

Kurya uri umugabe nka Mibambwe,

Mwami wa Kavunwa

Wavutse i Kanyoni kwa Gihinira.

Urankuze ubwatsi, Busuhuko,

Ncyure ishyaka:

Iyo ntakiye Imana

Ntaka induzi ikagaba

Nkigabana ijana.


Alexis Kagame, Introduction aux grands genres lyriques de l'ancien Rwanda, Butare, 1969, pp. 156-163.

No comments: