Bang Media

Ibyivugo-Mahingura ( Impunyu yo mu Rugezi )

Mirindi idakangwa intama
Ariko intambara nkayikanga
Ndi ipfukamiro ry'amakombe
Aho mfukamye hacika itaba.


TAGS:imigani,imigenurano,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,rwanda,ikinyarwanda,uturingushyo,amazina y'ikinyarwanda,inshoberamahanga,indirimbo nyarwanda,umuryango nyarwanda,bangambiki

No comments: