Bang Media

Ibyivugo-Inkuba ibanza gukubita

Inkuba ibanza gukubita ya Rwiratiramihigo,
Ndi umutoni w'intambara,
Intwali y'Imbabazamahanga bankunda mu mihigo.
Bazi ko nahiganye umukogoto kuri Rutangira,
Abagitwaye imiheto batinya ku iteme,
Umutasi wa Basebya abonye natabaye ku isibo,
Asubiza bene Nyirantwali
Ati: Nimuhungire kuli Rutangira twatewe n'Imbungiramihigo,
Zatabaye ari igisagara.
Jye waziboneye muri Jenda,
Zatwitse ingerero z'iRuhunde na Rugundu;
Abantu baguye mu Gitanga,
Umubisha watembagaye inkwaya ni uw'Inkerakulinda
Uwiseguye imitimba ni uw'Inkerabatanazi,
Uwa nyamuturukwaho n'intambara yapfuye agisobanura intwaro!
Uw'intwali bakundira amarere yaguye mu rukuko;
Uwa Rukomerwa aheze mu rukara rw'inkuba;
Uw'inkaburamakuza yapfuye yakongotse.
Ingaraguramahina we yamuhinganye nk'iminega
Intwali ibanza mu iteme ya Rutebezandekwe;
Uwe yamuteye rwubikanshuro
Uwa Rushobora kulinda yaguye mu nshuro iraye;
Imbimbura kurusha ya Rutebezandekwe
Uwe yamuteye mu ivumbara ry'akato.
Intwali yicisha abali, uwe yamushahuje indekwe.
Indakaliraguhiga uwe yamuhamije amakuza,
Akimuratira ayo makuru abona inkuba zihindana imirera.
Rutivanga n'impunzi nizihiwe n'inkindi;
Munyankiko abwira Basebya
Ati: Sigaho uyu murasano nabonye abasore baduteye.
Umwe ni Ruti na Rutanga na Rutagerura imbaraga,
Ni indatungurwa ya Rutuma
Ati: Rutiyegura amahina ibyo guhunga ntabizi!
Jye yasanze mu mahina namurashe imisakura,
Andahira Rukanikasibo, ngo ntiyasubira inyuma,
Yanze gusiganira iteme na Rutaganira, ntawamuturukiraho
Atera intambara umukenya ntakire,
Yatera inshuro akagenda inshucu imwe;
Yishima akulikiye induru akaboneza indekwe.
Indabukiramihigo ya Rubuga ndi umusore sinifuza ko itabaro risiba;
Ntwara insatirabafozi, nayigize iyo kurengera imfura.
Ntako isa ni imfuruta murabaze Rwiratiramihigo,
Aho bavuze imitimba njya kuyiteranya n'Abakogoto
No mu itabaro sinayisiga.
Rusenyangogo igira urusenge ruyirangije.


TAGS:imigani,imigenurano,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,rwanda,ikinyarwanda,uturingushyo,amazina y'ikinyarwanda,inshoberamahanga,indirimbo nyarwanda,umuryango nyarwanda,bangambiki

No comments: