Bang Media

Ibyivugo-Inkatazakurekera

Inkatazakurekera ya Rugombangogo
Ndi intwali yabyirukiye gutsinda, nsinganirwa nshaka kurwana
Ubwo duteye Abahunde, nywuhimbajemo intanage
Intambara nyirema igihugu cy' umuhinza nakivogeye
Umukinzi ampingutse imbere n'isuli,
Umurego wera nywuforana ishema
Nywushyizemo ukuboko ntiwananira,
Nongeye kurega inkokora nkanga umulindi hasi, ndarekera.
Inkuba zesereza hejuru y'icondo, ikibatsi kiyicana mu rubega
Intoki zifashe igifunga zirashya
Imisakura imucamo inkera, inkongi iravuga mu Gihengeri
Mu gihumbi cye inkurazo zihacana inkekwe
Inkuku yali afite ihinduka umuyonga agera hasi yakongotse
Umubili we uhinduka amakara n'aho aguye arakobana
Nk'ukubiswe n'iyo hejuru, abaho batinya kumukora,
Bati:Ubwo yanyagiwe n'Inkotanyi cyane,
Nimumureke mwe kumukurura ibisiga bimukembere aho.
Na byo bimurara inkera, bimaze gusinda inkaba,
Byilirwa bisingiza uwantanagiye.
Imbungiramihigo sinahagararwa hagati nk'abatagira ishyaka,
Ishyamba ry'umwimirizi ndiremamo inkora.


TAGS:imigani,imigenurano,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,rwanda,ikinyarwanda,uturingushyo,amazina y'ikinyarwanda,inshoberamahanga,indirimbo nyarwanda,umuryango nyarwanda,bangambiki

No comments: