Bang Media

Ibyivugo by'amaningwa.

l. Byavu bya Mureganshuro afatiwe ku mwaro wa Gisaya, ati: "mfite umuheto wanjye Rwego rugana urwo mu bagabo ku Cyeshero cya Ntosho, ngo pfukama umurase mugabo udashashira amagate, ndapfukama ingoma inyumva neza i Nduga, nyikatazamo mbwira Karinga ibigwi.

2. Inshyikanya ku mubiri ya Rugema ahica, icumu ryera ikigembe nariteye umuhima kuri Gakirage, akirangamiye ubwiza ndarimugabiza riramugusha nk'ubukombe bw' intare; mbonye ko rimubaga ndamushinyagurira, nti "aho si wowe wenyine, n' uw' i Bunyabungo ni uko namugize."

3. Intwari bazi Rukazamihigo, ndi ubukombe bw' inyamibwa, indege y'amarere maremare yangurukanye bidatinze inkura i Bujumbura sa moya, ingeza i Bruseli sa tanu, nsanga abasoda bahangaraye, sinakurwa umutima nk'abanyamusozi, imbunda nyirekurana umurego.

4. Intwari yemeye kurinda ya Nyirimbirima, imbuga nayituye mu gituntu cy'umuhizi, abatinyi bata ingabe, abatware bati "ni Mugabo urasana ubudatuza wa Rwitarika amasibe, ngombwa ya Runihangabo, iyo njya kwegura ingogo sinuzura n' inganizi."

5. Inyuramahanga isonga Ruhanika, Ruhimbaza kurwana rw'umutwe wahamye, iyo nuhiye uruti rw'umuniho ndwana ishyaka ry'iwacu, Rubabaza iteme Rudakukwa n'imitima, ngira ngo nshake ikigomwa cy'intore, aranga aramunshikana; Rwabiza icondo rirahinda, ngakubita ndi intwari y'ibanze.

6. Mashema y'intwari ya Nyantaba, iyo nishimanye intanage intambara ndayiharira, nta we undinda mfite umuheto, nategeye n'ufite ingabo ndamurasa, urutoki rwa marere rucana n'amaganya; intoki zifashe igifunga zirakongoka, nywitira ko Rurigurabagabo; nawubonye inkaka muri izo nkuba, sindakawubona icyangwe; ndi kumwe n' icyaga twahize ubugabo.

7. Minega yibasira igitero nkivuzamo inkota, umuhungu wo mu ngeri nemeye guhiga, ndi ruheza aho induru ivuze, ntimugira isuku mwe munzaniye irivaruganda! Ndwana ibyo nahize, ibyo guhunga nabigize terera iyo, umwami
w'i Gisaka azi icyo namumariye.

8. Mwerekerarugamba wa Rugemanduru, uwo basenga isuri wa Rusengatabaro, ndi sesero ry' ibyima, ndi uwabarinda ibyuma, ngeze mu nduru ngaruka mu ntambara nta bwoba.

9. Ngoga ikotana ishyanga ngo hatagira igisigara, ya Rusengatabaro nabaye imena mu z' imbere, nta wangurana umukinzi byamukura ku nkomere zinkunda ibikabije, nazikingiye umubiri Kinyanza cya Butaka, nategetse urugamba
ku manga ya Ruharaye ndwiciraho.

10. Ngambwa nabaye ingangare mu ngabo ntihagira umpinyuza, Mpabuka nta rugamba ntabamo ingenzi, ndi Ngeyo itayoberana aho rwamye, inanga ndutikura mo indekwe.

ll. Niciye i Bushora na Kibumbu, nicira i Buvugangema na Musekera, nicira mu Butagendwa bwa Ngiga, Rwirahira Musahaha rwa Musatirizanzira, bagize ngo Busigi na Ruserera ntiyambukwa, nayambutse ndi kumwe na munywanyi wanjye Rusengo rwo mu Ndaheranwa.

12. Niciye i Bushora na Kibumba, nicira i Buvugangema na Mutakara, nicira mu Butagendwa bwa Musekera, bagize ngo Rusizi ntiyambukwa, nayisimbukanye impirita ndi inyamaswa y'imico myiza, yaruzimizambuga, ndi intwari y'amarere; niciye ku Cyeshero cya Ntosho, umwami angabira kabiri, ndi Rwuhiramisakura rwa Mirindi izira gutuza.

13. Nkubito itihoreza induru, Rutikurana amakuza, nsanganya igitero n'iyo gihingutse ngiterana imbaraga, Ngarambe itikura imbere y'ingabo ndi Rwema badahiga, ndi Nkubito idasubiza imihigo ya rugamba, ni jye Rutavutsamakuza.

14. Nkubito y'abadahunga, ndi Ruhungira iminega, Rwego rw'ikirenga; igituma abahungu banyita umusore, igihanga sinakimereye ubusa, kera nari igihangange. Ubu ndi igihezabugingo, ndi ingoro y'Imana, Rugaraguramacumu rwa Ngarambe, sindambirwa ku rugamba, nk'abahungu b'inkorabusa, ndi umusore Gatendera, Nkota y'umugara, nyamukemba abo isanze.


TAGS:imigani,imigenurano,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,rwanda,ikinyarwanda,uturingushyo,amazina y'ikinyarwanda,inshoberamahanga,indirimbo nyarwanda,umuryango nyarwanda,bangambiki

No comments: