Bang Media

Ibyivugo by'amaningwa (II)

1.Kayonga ka Bwihura na Bwihuramisakura mu Bwira na Nyampaka, nishe Bitahura uruguma, ngira ngo nshake ikigomwa cy'intore, aranga aramunshikana; Rwabiza icondo lirahinda, ngakubita ndi intwali y'ibanze.

2.Rubibi rw'intwali rwa Ntalindwa, Rudakemwa sindikura mu ntoki naliteranye icyusa, nabaye icyogere mu nyambo, nimanye inka n'inkomere nagimbuliye abatabazi mu Bweru bwa Juru, nabaculije inkumbi nacyuye inka n'imfizi, mba icyegera cy'umwami.

3.Rudacogozwa n'abafozi indi mitwe yigishwa kurwana, sintoterwa gutabara ku nkiko ishyanga, iyo nkiranye n'intambara urwo rugamba rukirwa na bake; inkuba ya Runyagiranduru nkubita inshuro nyitera amacumu.

4.Rudindagiza guhama, ndi itumbi rya bukana, nalindagije Mudakikwa na Mukikababisha, iyo nshatse kubura indekwe nsa n'inkangu y'i Buhoma. Igituma abahungu bankunda nuko ndaza umutima ku ngimbi y'umuheto, mu gitondo nkazawuzindukana, ndi isata bakomera igatumburuka, akambi kanjye k'urutete nagakubise umunyagisaka, nirukira kumushahura

5.Rugaragara aho Indinda zikotanira, Rwamucurankumbi ndi rwisasira abarakaje imihigo, ndi rusanganirantambara, nkayikubita inshuro abatangira bakanyifuza; ingabo yanjye ni isuli ya rusanganira abafite imyambi

6.Rugema rudatinya intanage intambara nyiboneza amakuza, Rwema rwo kubarusha nkundirwa no kuboneza inti, nimanye Rwabizambuga; nimanye Sekabwa ka Musanganya, nagimbuliye abatabazi mu mutwe wacu banyita inkaka, nitwa Rutagerura ubugabo

7.Rugina ruhora umutware ku mutima, ndi rukera intabaza intambara imaze kurema imyambi irangira, ndi nyamwicara ku murere abakobwa bakanzanira inkuruba yo ku Muvumba, ivugisha umugabo amagambure; ndi nyamuca mu gakangaga abakobwa bakagacira icyo, ngo mico myiza yanyuze aha!

8.Runihura rwa Kiroha, ndi Ruhigira rwa Ntindo ngera iyo rwaga nkarwana, ndi Rucyahirwa abo ndusha, kukotutarugeranaho, ndi Njyarugamba mboneza amakuza mu rukubo abatirinda bikubura.

9.Rushimutamuntu rwa Nyamashara, ndi imfizi y'icyaga kandi ndi ingare n'ingalika mu mahina, nkaba imfizi itsinda bihinanye, ndi ruburamanywa Rwagitinywa, rutabura ubugabo ngeze mu babisha, Rwagitinywa rugina ntibamburanya itabaro, ndihoramo jye nyamibwa y'umutwe.

10.Rutajabukwa n'imitima ingamba zimisha imituku, rwa Nyilimbirima ndi intwali inkotanyi yamenye; yanshinze urugamba rukora amaraso, ati Rwampingane! Nti: Rukaragandekwe nangana n'ababisha iyo duhuye ndarakara.

11.Rutegurambura Rwagitinywa ndi Imana y'abatabazi, igihe nishe Gifashi zifashe aka Bunagana, nari umwana w'umushumba, baherako bandirimba mu itorero, icyo gihe na n'ubu nitwa Inkomezamihigo nabyirukanye nkili umwana.

12.Ruti rutikura intore intambara icy'ubwo Rwagitinywa, ngira igitinyiro mu bahungu, nkaba ruhananti mu gituza intwari zimaze gushyikirana; nkaba rushitamugabo, nkubita negura inshuro, umuheto wanjye ntukezwa n'abirabura.


TAGS:imigani,imigenurano,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,rwanda,ikinyarwanda,uturingushyo,amazina y'ikinyarwanda,inshoberamahanga,indirimbo nyarwanda,umuryango nyarwanda,bangambiki

No comments: