Bang Media

Ibyivugo by'abagabo (V)

1.Ruburamanywa Rwagitinywa, ruburabuzamugabo,
Imanzi itagarambye, umuhizi mberwa n'inkindi.

2.Rudahangarwa n'abaganizi,
Rwagitinywa ndi umuhungu mpora imbere,
Cyuma ndi rudahangarwa n'imyambi.

3.Rugaragara nenda ingabo rwa Ngarambe,
Ingangare ndi runihura narahamye.

4.Rugemangabo ngema intambara ku mubili n'ibigembe
Nkayitera ntikenga, ndi intore Rutikanga.

5.Rugema rugusha mu ntambara intabaza igombye inkerarugamba,
Jye nkuba yo mu nkerarugamba nkubita nasa imirera.

6.Rukabu bisunga rukukana imihigo, rutambuka ab'ubwoba,
Rutanyagihumbi, rubabaza igitero, ndi imanzi sinagarambye.

7.Runyagiranduru rwa Nyilimbirima, ndi intwali ilirimbwa neza.

8.Rusakaranankota rwa Nkungerwa, abanjye nkome nte mbasalika,
Rusanganiratabaro ntaho njorwa.

9.Ruti batinyira ubutwali rukanika amakuza, ruhindanankubito,
Ngira imbaraga y'ishyaka, ishyanga ntibangarukana,
Rudasumbwa mbaboneza iminega.

10.Ruti bisunga, Rugina batijana,
Ndi inshongore ikomeje urwego mu rugerero,
Ndi umuhungu udasubirana ingabo.

11.Rutinywa rudatinya ku mutware, rutambuka aho amakenga atinya
Nta wangurana abatatu baturutse mu wundi mutwe,
Induru yavuze kuli Ngoma ingabe nyendana ingoga.

12.Ruzilikanamuheto rwa nzu imwe ngira inzigo n'abanze Musinga,
Nishe izuba ari umushishe umubisha duhanganye ndamurusha.

13.Ruzingandekwe rwa Baziga ntwara amacumu asohoka mu ngabo,
Iyo banyogeje mu makuba nikunda mu gitugu,
Ubutwali nkabuhamya nkaba intwali ya Kigeli.

14.Rwanga kubanzilizwa mfite amacumu,
Iyo induru ivuze nyakirana amakuza.

15.Rwego rw'amakuza amena igitero,
Rutikuranshuro ntikanga urukubo,
Ndi rulirimbwa ahananiye indi mitwe.

16.Rwego rw'impame ndi mwemerashyaka, ndi Murego wa rugamba,
Iyo mbanguye amakuza simpunga ndi ihigiro.

17.Rwema rw'abagabo rwogezwa n'abagabo rwa Ngarambe,
Rudakubana nshaka kurwana, ruhimbaza abanyogeza.

18.Rwitera abanzi ruvugwa ndusha abahizi, ndi imanzi ya Runihura,
Rudatinya inshuro, ndi intwali y'inkikabahizi.

19.Rwogezangabo rwa Ngarambe,
Singarambira urugamba nka rubanda rw'ibifura.

20.Umuheto wanjye ni Rurakaza ku rugamba,
Nawutijijwe n'abahungu bataraswa inyuma,
Ntibakangwe imisakura tuli hejuru y'intamati.

21.Uw'isuli murasana isuku, uw'intwali mbanza kumweza,
Uwo duhanganywe ahwera ahagaze,
Inyamibwa ya Rutigerera ubugabo.

22.Barasaniye mu bikombe ibitare birakuka,
Abo mu bicu birahira Rwahama.


TAGS:imigani,imigenurano,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,rwanda,ikinyarwanda,uturingushyo,amazina y'ikinyarwanda,inshoberamahanga,indirimbo nyarwanda,umuryango nyarwanda,bangambiki

No comments: