Bang Media

Ibyivugo by' abagabo b'intwari.

l. Igituma abahungu bankunda
Ni uko ndaza umutima ku myambi y' umuheto
Mu gitondo nkazawuzindukana.

2. Inyamibwa yo mu nziza ya Rutazirikanaguhaba
Umuheto udashyirwa isuri imbere
Nawugize mana y' abagabo
Nta wanjye ukomereka nywufite.

3. Ndi inkotanyi Rugambwa
Icumu rihashya abatanazi
Icyatumye nditonesha
Ni uko narigeranye ku rugamba
Si irigurano ni irivaruganda.

4. Ndi Inkubito idakubana mu nkera nk' inkenzi
Rukabu mu z' umutwe ndi Rugina bifuza
Iyo natabaranye impenzi impunzi ziriyombana
Ndi Rutagerukana inkubito mba mu z' umutwe.

5. Ndi Inshongore ikomeje urwego mu rugerero
Rwema si ndi umuhisi
Umuhungu udakubana mu bahunga
Urugamba rugamburuza abatwigimba.

6. Ndi intwari ibanza guhiga
Imanzi ihimbaza urugamba
Ruhirimbana mfite inkubito
Rusizana aho barasana
Ndi rudasumbwa tugeze ibwami.

7. Ndi Minega icyaha induru
Rubabazigitero, Inyamibwa y'abankunda
Rwema rw' umutwe ndi Ingenzi ibamenera.

8. Ndi Mvutaguranamitari ya Rutamu rw' isabutanga
Uwo abatware bakundira icyusa
Mu Mbuga na Nyamisagara nasatiye intambara.

9. Ndi Rugaragara ku rugamba rwa Nyandekwe
Imfizi irwana ishyaka ishyanga baranyifuza
Ngo ndi Mirindi imenera ingabo.

10. Ndi Rukanikamakuza
Ndi Nyirimbaraga y' ishyaka
Ishyanga ntibaranshira amakenga
Ndi inshongore ikaraga ababisha
Ndi Ruti rutavaruka n' amahanga.

ll. Ndi Rwamarnara mu ntambara
Rwamutagisha imitwe y' Imenerarugamba
Iyo nzirimo ntizikubana
Ngungiza amahina.

12. Rubabaza kubarusha rugumaguza ingango
Rushenguraninkindi
Inkuba idasongerwa nishe Sumiranya.

13. Rusakaraninkubito Rwagitinywa
Inyamibwa yo muri izo nkuba
Ndi Ruri rimbwa ahananiye indi mitwe.

14. Ruri bataramana inyuma
Ruboneka mu b' imbere
Rusatira aho twateye
Rutagarukanwa n' inshuro.

15. Mugabo umenera inteme
Mu ntambara iteye ubwoba
Yishe nyir' ibiti
Yiciye Nyamikingo umwami yamutumye
Yishe na Rugina rwa nyir' icyahi.


TAGS:imigani,imigenurano,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,rwanda,ikinyarwanda,uturingushyo,amazina y'ikinyarwanda,inshoberamahanga,indirimbo nyarwanda,umuryango nyarwanda,bangambiki

No comments: