Bang Media

IBISAKUZO XV

Dupfunye tudupfunyike bene urugo bataraza-Udukongorwa tw'imisigati.

Nta kamwe nta akandi ngere iyo !!-Udukongorerwa.

Fata akebo mfate akandi tujye gusoroma intagwira-Ubwoya bw'inka.

Ingobyi ngari ni yo impekera abana-Ubwato.

Nyabwiza mu mpinga-Ubwato.

Umwana w'umwami hejuru y'urupfu-Ubwato mu ruzi.

Rukara ipfukamanye n'urupfu-Ubwato mu ruzi.

Nagutera Rukara hejuru y'urupfu-Ubwato mu mazi.

Sine irarisha hejuru y'urupfu-Ubwato mu kiyaga.

Nubatse urugo hejuru y'urupfu-Ubwato mu kiyaga (mu ruzi)

Mfite ibiti imizi yabyo yakuze ijya hejuru, amashami yabyo areba hasi-Ubwanwa.

Imbere ndi imanzi inyuma ndi imanzi-Icyansi.

Muze tumupfunye bene umupfu baraje-Icyagumbwa.

Kashira amanga karakanyagwa-Icumu ryogosha umwami.

Ko uri muremure wakama ibere rya Rwego ?-Icebe ry'imbaragasa.

Imikara y'i Gasangi irabira rikarenga-Ibyiyone.

Rukara rwa Nyabicuma yaturuka hariya wayacekwa-Ibyiyone.

Data aranyishe data wacu arankiza-Ibuye ryica isuka irindi rikayigorora.

Makasi ihuye n'indi-Ibuye n'umutarimba.

Buguza ubugumya mbuguze ubuguzi tujye kubuguza ibuguma y'ihene i Bugoyi-Ibuguma y'imbeba.

Tabara ibibuno bya nyoko birenze urugo-Ibivumvuri.

Ubwo twicaye hano haraza umuntu aduhamagare-Ibitotsi.

Karuhura mukuru w'urupfu-Ibitotsi.

Akayuriyuri ka ntibazirikana inshuti y'urupfu-Ibitotsi.

Nyirakaruhura intumwa y'urupfu-Ibitotsi

Nyiracyiri ntacyahirira inyana-Ibisya by'umutwakazi.

Mpuye na Ruganzu yikoreye igitebo cy'inyama-Ibisunzu bya rusake.

Mfite abana ntiwamenya uwavutse mbere-Ibishyinga.

Ngiye mu rutoki abasirikare baramfata-Ibishokoro.

Nagukubita Dara-Ibiryo ku mbehe.

Nagutera ivanjiri-Ibiryo bihiriye isasita.

Nyiranduguru ingoma y'abashi-Ibirayi.

Kera tukiri abambari b'umwami twavugirizaga amayugi ikuzimu-Ibirayi bikiri mu gitaka.


TAGS:imigani,imigenurano,umuco,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,inzoga,rwanda,ikinyarwanda,bangambiki,uturingushyo

No comments: