Bang Media

IBISAKUZO IV

Fata sogokuru atagwa mu ruzi-Umucaca.

Tabara umwana w'umwami agiye kugwa mu iriba-Umucaca.

Abagwabiro bashinze inteko-Umucaca.

Ko urusurumbira urarwambuka ?-Umucaca mu ruzi.

Shirika amazinda ngutume ikuzimu-Umucaca mu iriba.

Karekare Mukakarema-Umuheha mu buki.

Mu gikombe ngo gi !-Umuhazi ugwanye umuguta.

Nagutera Muremure waje none-Umuhanda.

Nambutse uruzi ndangaje innyo-Umuguta.

Ca bugufi turase Bigungira-Umugunguzi.

Urambaza wampaye iki ?-Umugozi w'ibijumba.

Fata ubwato mfate ubundi tujye kwambutsa ibitayega-Umugore utwite.

Tora akato ntore akandi tujye kwambutsa akanyarumina-Umugore utwite.

Bantetere anyuze aha-Umugore utwite.

Kibwete ahise hariya-Umugore utwite.

Fata agakoni mfate akandi tujye guherekeza Nyamuhirimanga-Umugore utwite.

Mpagaze ku manga Imana izaba impa-Umugore utwite.

Nagutera inkangara ya Makaci batera icumu igakinga ikibaba-Umugore unnya ku gihuru.

Nagutera indishyi y'urupfu-Umugore uhetse.

Ibuguti ibuguti-Umugore ubuguta mu nkanda.

Nyirabigirigita mu murombero-Umugore ujya kuzimura.

Hapfuye Senkopfu hasigara Semfunda-Umugondoro w'igishyimbo.

Navutse mpinnye urutoki-Umugondoro w'ibishyimbo.

Mvuye ikuzimu mpinnye agatoki-Umugondoro w'ibishyimbo.

Ujya mu bajiji, wari umujiji?-Umugina mu rufunzo.

Ayiii !!!!-Umukobwa ureba iwabo hashya.

Ayiii !!!-Umukobwa ureba agacumu kishe musaza we.

Segikwekwe umukwe wa Mukono-Umuko mu mukokwe.TAGS:imigani,imigenurano,umuco,umuco nyarwanda,urwenya,ibisakuzo,insigamigani,amateka y'u Rwanda,amazina y'inka,ibyivugo,imivugo,imihango n'imigenzo,inzoga,rwanda,ikinyarwanda,bangambiki,uturingushyo

No comments: